Atlanta stretching to the horizon

Atlanta stretching to the horizon