Fuxing Dong Lu intersection, Shanghai, China Source: bugeja (reddit)

Fuxing Dong Lu intersection, Shanghai, China

Source: bugeja (reddit)